Kolekcja VSC Swimwear już dostępna! Sprawdź tutaj!

Regulamin Konkursu Najlepsza Opinia Wygrywa

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZE OPINIE WYGRYWAJĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest VSC Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie (adres siedziby i adres do doręczeń: Wejherowska 56a/3, 84-240 Reda); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881258; NIP: 5882465576; REGON: 388067390, adres poczty elektronicznej: info@varlesca.pl.

1.2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.3. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

1.4. Sponsorem nagród w konkursie jest Organizator.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.2. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu ustalenia zwycięzcy Konkursu.

2.1.3. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

2.1.4. ORGANIZATOR – VSC Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie (adres siedziby i adres do doręczeń: Wejherowska 56a/3, 84-240 Reda); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881258; NIP: 5882465576; REGON: 388067390, adres poczty elektronicznej: info@varlesca.pl.

2.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

2.1.6. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: https://varlesca.pl/

2.1.7. UCZESTNIK – klient Organizatora będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który uczestniczy w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

2.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe, które musi wykonać Uczestnik, polegające na dodaniu opinii o Sklepie Internetowym i/lub dokonanym zakupie w Sklepie Internetowym w systemie opinii Google zgodnie z Regulaminem Konkursu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.2. Konkurs jest organizowany w Sklepie Internetowym, Sklepie Stacjonarnym Organizatora, w serwisach społecznościowych Instagram, Facebook, na fanpage Sklepu Internetowego Organizatora, a także na wybranych stronach informujących o konkursach.

3.3. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika swojego konta użytkownika w serwisie Google.

3.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez dodanie przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu opinii przy wizytówce

Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: https://bit.ly/34pSWrh

3.5. Szczegółowe zasady dodawania opinii Google dostępne są tutaj: https://support.google.com/maps/answer/6230175

3.6. Opinia w ramach Zadania Konkursowego powinna dotyczyć opinii o Sklepie Internetowym i/lub dokonanym zakupie w Sklepie Internetowym.

3.7. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.

3.8. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

3.9. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać zasad serwisu Google dotyczących zamieszczania opinii (zasady te dostępne są na stronie: https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114).

3.10. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 10 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku - do tego momentu Uczestnicy mogą zgłaszać Zadania Konkursowe.

4.2. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Komisja w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność i ciekawość Zadania Konkursowego Uczestnika. Zwycięska opinia powinna spełniać jedną lub kilka następujących cech: powinna zawierać dokładną ocenę całego procesu zakupu i/lub produktu / usługi, być sugestywna, przydatna, dokładna, obiektywna, ciekawa, oryginalna, przekonywująca lub w inny sposób będzie się wyróżniać na tle innych opinii. Dodatkowym czynnikiem branym przez Komisję Konkursową przy wyłonieniu zwycięzcy będzie dodanie spójnych z opinią zdjęć ocenianego produktu lub usługi.

4.3. W Konkursie, w każdym miesiącu kalendarzowym jego trwania, zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, odpowiednio zajmujących pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową spośród Zadań Konkursowych zgłoszonych w danym miesiącu kalendarzowym trwania Konkursu.

4.4. Wygraną w Konkursie jest voucher (kod zniżkowy) na zakupy w Sklepie Internetowym Organizatora:

4.4.1. I nagroda - voucher (kod zniżkowy) o wartości 300 zł brutto.

4.5. Warunki korzystania z nagrody:

4.5.1. Voucher stanowi kod zniżkowy uprawniający do uzyskania zniżki na określoną kwotę na zakupy w Sklepie Internetowym Organizatora.

4.5.2. Voucher ma postać elektroniczną – jest przesyłany zwycięzcy w formie kodu za pomocą wiadomości mailowej.

4.5.3. Voucher może się łączyć z innymi rabatami i promocjami w Sklepie Internetowym lub w Sklepie Stacjonarnym.

4.5.4. Voucher może zostać wykorzystany w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania przez zwycięzcę.

4.5.5. Sposób realizacji vouchera - zakup w Sklepie Internetowym (kod zniżkowy należy podać w trakcie składania zamówienia).

4.5.6. Różnica od ceny zakupu z voucherem nie jest zwracana. Posiadacz vouchera ma możliwość dopłacenia do zakupu, jeśli wartość zakupów przekracza wartość vouchera.

4.5.7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na inną formę rekompensaty.

4.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony każdorazowo do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego trwania Konkursu.

4.7. O wygranej Organizator poinformuje za pośrednictwem odpowiedzi na zwycięską opinię dodaną w ramach Zadania Konkursowego wraz z prośbą o kontakt z Organizatorem celem odbioru nagrody. Następnie zwycięzca celem weryfikacji obowiązany jest przekazać Organizatorowi mailowo na adres info@varlesca.pl otrzymane na swój adres poczty elektronicznej powiadomienie o odpowiedzi

Organizatora na jego opinię (na zasadzie skorzystania z opcji „przekaż dalej” wiadomość lub „forward”). Organizator po weryfikacji autentyczności wiadomości z powiadomieniem przesyła zwycięzcy mailowo niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości od zwycięzcy) voucher (kod zniżkowy).

5. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)

5.1. Zwycięskie Zadanie Konkursowe może być opublikowane przez Organizatora w Sklepie Internetowym oraz w serwisach Instagram i Facebook na fanpage Sklepu Internetowego Organizatora oraz w opiniach Google w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu, Sklepu Internetowego oraz rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy oraz fanpage Organizatora w serwisach Instagram i Facebook i opiniach Google.

5.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik zamieszczając Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani

przestrzeni, nieodpłatnej licencji do wykonanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających

spełnienie celów, o których mowa w pkt. 5.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie,

odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach

podanych w pkt. 5.1. Regulaminu.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

6.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

6.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

6.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

6.6.1. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające

Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 6 Regulaminu.

6.6.2. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w

szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 6 Regulaminu.

6.6.3. Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące proces wysyłki – w przypadku zwycięzcy Konkursu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe zwycięzcy wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora – w zakresie niezbędnym do dostarczenia nagrody zwycięzcy.

6.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.8. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.9. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.11. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.12. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

info@varlesca.pl lub pisemnie na adres: Wejherowska 56a/3, 84-240 Reda

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7.4. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu Powszechnego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

8.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.