OSTATNIA WYPRZEDAŻ SEZONU DO -70%


Regulamin Programu Lojalnościowego


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki Programu Lojalnościowego zwanego dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest właściciel sklepu Varlesca: VARLESCA Beata Gęsicka, ul. Wejherowska 56a, 84-240 Reda, NIP: 588-235-25-76, Regon: 221201598 zwany dalej Organizatorem.

3. Program został uruchomiony w dniu 4 października 2022 roku.

4. Naliczanie punktów lojalnościowych rozpoczęło się w momencie uruchomienia Programu.

5. Klient przystępuje do Programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.varlesca.com (dalej: "Sklep internetowy"). Z momentem przystąpienia do Programu Klient staje się Klubowiczem.

6. Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.varlesca.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie ograniczą praw Klubowiczów w zakresie Premii lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach Programu na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.varlesca.pl. W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Programie w każdym czasie.

§2. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program Lojalnościowy to specjalny program przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego varlesca.pl, którzy założyli konto użytkownika w Sklepie Varlesca.

2. Twój aktualny status uczestnictwa w Programie można sprawdzić na stronie varlesca.pl/program.

3. Aby przystąpić do Programu, należy:

• założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym varlesca.pl,

• zapoznać się z regulaminem Programu Lojalnościowego oraz polityką prywatności,

• wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez varlesca.pl,

• wyrazić chęć udziału w Programie poprzez kliknięcie przycisku "Chcę przystąpić do Programu Lojalnościowego",

• potwierdzić chęć uczestnictwa w Programie poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam udział w Programie Lojalnościowym” oraz potwierdzić chęć otrzymywania informacji marketingowych oraz handlowych poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam”

4. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z Programu powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),

6. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Konto w Programie zostanie dezaktywowane, po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez varlesca.pl

§3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Klubowicz, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi punkty lojalnościowe, gdzie za każdą wydaną 1 złotówkę, otrzymuje 1 punkt lojalnościowy. Punkty lojalnościowe sumują się na koncie Klienta i mogą być zamienione na bon rabatowy (zwany premią).

2. Produkty, za które naliczane są punkty z programu lojalnościowego oznaczone są na stronie internetowej. Przy każdym produkcie została podana ilość punktów, jaką klient otrzyma po dokonanym zakupie. Przy zakupie produktów objętych rabatem punkty nie są naliczane.

3. Kody rabatowe wygenerowane z punktów Programu Lojalnościowego, nie obejmują produktów przecenionych lub produktów objętych inną promocją,

4. Klubowiczom, korzystającym z Programu Lojalnościowego, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.

5. Kody rabatowe, które zostały wygenerowane z punktów, nie mogą być wykorzystane, gdy w koszyku klienta znajduje się produkt należący do kategorii "Bony podarunkowe",

6. 1 punkt lojalnościowy przeliczany jest na 1 zł. Klubowicz może zamienić punkty na kod rabatowy przy dowolnej ilości zgromadzonych punktów z zastrzeżeniem, że wszystkie zgromadzone punkty zamienią się na 1 bon rabatowy po kliknięciu „Zamień na kod rabatowy". Wygenerowany Kod Rabatowy nie podlega zamianie na punkty lojalnościowe. Bon rabatowy może pokryć 50% wartości zamówienia.

7. Klubowicz może wykorzystać premię w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji. Informacja o dacie ważności bonu rabatowego dostępne są na koncie użytkownika.

8. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje w momencie wysłania zamówienia.

9. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne na stronie varlesca.pl,

10. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii. Premia nabyta przed zmianą jej wysokości będzie mogła być wykorzystana na zasadach sprzed jej zmiany.

11. Jeżeli Premia na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.

12. Klient traci wykorzystany kod rabatowy z Programu w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

§4. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako "RODO". Administratorem danych osobowych Członka programu Lojalnościowego jest Organizator Programu.

2. Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu varlesca.pl

3. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

§5. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej varlesca.pl oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, lub innej, wybranej przez Organizatora.

4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Programu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: [email protected] oraz po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez varlesca.pl

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: [email protected]

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.varlesca.pl